Polityka prywatności & cookies

 

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem (dalej: „Operator”) strony internetowej weissholz.com (dalej: „Serwis”) jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Administrator”), ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577507, NIP 988-029-51-55, REGON 362594789, kapitał zakładowy: 2.450.000 PLN wpłacony w całości, adres e-mail: sklep@distripark.com, numer telefonu kontaktowego: (+48) 794 37 33 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 2. Niniejsza polityka prywatności i cookies Serwisu (dalej: „Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób korzystających z Serwisu (zwanych dalej: „Użytkownikami”).
 3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkowników zgodami lub informacjami przekazanymi przez Operatora w klauzulach informacyjnych udostępnionych podczas zbierania Danych Osobowych (np. pod formularzem kontaktowym na stronie), niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Operatora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa, a informacją, którą użytkownik powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.
 4. Polityka nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych oraz informacji dotyczących Użytkowników na zewnętrznych internetowych stronach, do których odesłania (linki) zawiera Serwis.

II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Administrator”), ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577507, NIP 988-029-51-55, REGON 362594789, kapitał zakładowy: 2.450.000 PLN wpłacony w całości, adres e-mail: sklep@distripark.com, numer telefonu kontaktowego: (+48) 794 37 33 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Użytkownik może skontaktować się pod adresem e-mail: iod.distriparkcom@pcc.eu.
 3. Administrator oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:
  1. przetwarza Dane Osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkownika;
  2. zbiera Dane Osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. Dane Osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. Dane Osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowuje Dane Osobowe w formie umożliwiającej identyfikację Użytkownika, którego dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  6. przetwarza Dane Osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

III. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, Umowy o Świadczenie Usług (np. założenie konta Użytkownika w Serwisie) – przez czas trwania tych umów (np. do czasu usunięcia konta) – podstawą przetwarzania jest tu niezbędność do zawarcia umowy;
  2. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz podmiotów z Grupy PCC – do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu – podstawą przetwarzania jest tu realizacja uzasadnionych interesów administratora;
  3. zapewnienia funkcjonowania Serwisu w sposób jak najbardziej przystępny dla Użytkownika – do momentu usunięcia przez Użytkownika plików cookies z przeglądarki lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu – podstawą przetwarzania jest tu realizacja uzasadnionych interesów administratora;
  4. zwrotnego kontaktu z Użytkownikiem – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest tu realizacja uzasadnionych interesów administratora lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika, zmierzających do zawarcia ew. umowy;
  5. wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych, dot. rozpatrywania reklamacji) – przez czas trwania tych obowiązków lub przez okres niezbędny do wykazania spełniania tych obowiązków organom uprawnionym do kontroli Administratora w tym zakresie – podstawą przetwarzania jest tu obowiązek prawny ciążący na administratorze;
  6. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (np. wynikające z umów) lub przez czas trwania ewentualnych postępowań – podstawą przetwarzania jest tu obowiązek prawny ciążący na administratorze.
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem lub podjęcia na Jego żądanie działań zmierzających do zawarcia ew. umowy.

IV. Odbiorcy Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji ew. Umowy Sprzedaży lub ew. Umowy o Świadczenie Usług.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z realizacją ew. Umowy Sprzedaży lub ew. Umowy o Świadczenie Usług. Podmiotami tymi mogą być:
  1. zewnętrzni specjaliści z zakresu IT;
  2. podmioty wspierające Operatora w obsłudze korespondencji;
  3. podmioty współpracujące z Operatorem w ramach usług marketingowych;

w tym podmioty z Grupy PCC, które realizują dla Sprzedawcy niektóre powyższe usługi.

V. Prawa Użytkownika jako osoby, której dotyczą Dane Osobowe oraz przekazywanie danych do Państw Trzecich

 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane),
  2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
  3. usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
  4. przenoszenia Danych Osobowych które dostarczył administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
  5. wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
  6. wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych.
 2. Dane Osobowe Użytkownika mogą być wyjątkowo przekazane partnerom Operatora przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na rzecz Operatora usług, zwłaszcza dotyczących marketingu. Partnerzy Operatora mogą przetwarzać dane w Stanach Zjednoczonych (USA). Bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkownika zapewniają stosowane przez Operatora zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Użytkownik może otrzymać kopię zabezpieczeń Danych Osobowych przekazywanych do państw poza EOG, w szczególności kontaktując się z inspektorem ochrony danych Operatora e-mail: iod.distriparkcom@pcc.eu.

VI. Cookies.

  1. Operator wykorzystuje pliki typu cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka), które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w celu ułatwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.
  2. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać przypisane konkretnej osobie, np. przez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji konta Użytkownika, a tam samym zostać uznane za Dane Osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Danych Osobowych (pkt II – V powyżej).
  3. Pliki cookies umożliwiają m.in.:
   1. utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu brak jest konieczności odrębnego logowania na każdej podstronie Serwisu;
   2. zapamiętanie podanych raz informacji, aby Użytkownik nie musiał za każdym razem uzupełniać formularza na nowo;
   3. dostosowanie Serwisu do sposobów korzystania z niego przez Użytkownika i zwiększenie jego przystępności dla Użytkownika;
   4. prowadzenie statystyk odwiedzin Serwisu.
  4. Informacje uzyskiwane dzięki plikom typu cookie obejmują m.in. nazwę dostawcy usług internetowych, adres IP Użytkownika, kraj pochodzenia, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki typu cookie przechowywane w jego urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej (również w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu pozwalającym na dostęp do Internetu).
  7. Szczegółowe informacje na temat sposobów zablokowania/usunięcia plików cookies dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
  8. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla jego urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, umożliwić lub istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie z Serwisu, w tym wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania, dlatego Operator zaleca niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
  9. Stosowane przez Operatora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Operator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej) oraz na potrzeby analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań za pomocą narzędzia Google Analytics). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową (tzw. third-party cookies/cookies podmiotów trzecich). Pliki cookies wykorzystywane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Operatora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Użytkownika bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jego potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Operatorem dostarczają treści reklamowe na stronach internetowych odwiedzanych przez Użytkownika po opuszczeniu Serwisu.
  10. Pliki cookies, o których mowa w ust. 9 powyżej mogą pochodzić od następujących firm:
   1. Google;

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

 1. Operator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. niezbędne – konieczne do prawidłowego wyświetlania funkcji strony internetowej;
  2. funkcjonalności – zapisujące preferencje Użytkownika;
  3. zewnętrzne – pozwalające usprawnić działanie Serwisu na podstawie sposobu korzystania z niego przez Użytkowników;
  4. third-party (podmiotów trzecich) – pozwalające na prezentowanie treści reklamowych dot. Operatora na stronach internetowych odwiedzanych przez Użytkownika po opuszczeniu Serwisu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
  1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Operatora lub Użytkownika;
  2. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
 3. Operator każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.